• APP
    DOWNLOAD
  • GG
    DOWNLOAD
Email:
lt.cs@siamgame.in.th

《เดชเซียวฮื่อยี้》 กิจกรรม CBT

Time2015-03-16 10:44:16

《เดชเซียวฮื่อยี้》 กิจกรรม CBT ผู้เล่นล็อกอินอย่างต่อเนื่องได้รับของรางวัลใหญ่<br>
ผู้เล่นล็อกอินอย่างต่อเนื่องวันที่ 1:หีบชุดเซ็ตม่วงLv.20*1+แท่ง*500+การ์ดพิเศษV2*1<br>
ผู้เล่นล็อกอินอย่างต่อเนื่องวันที่ 2:ห่อเหล้าหมัก*3+แท่ง*500+การ์ดพิเศษV3*1<br>
ผู้เล่นล็อกอินอย่างต่อเนื่องวันที่ 3:ถุงหินดาว*100+แท่ง*600+การ์ดพิเศษV4*1<br>
ผู้เล่นล็อกอินอย่างต่อเนื่องวันที่ 4:ซ่างกวานจิงอวิ๋น*1+แท่ง*700+การ์ดพิเศษV5*1<br>
ผู้เล่นล็อกอินอย่างต่อเนื่องวันที่ 5:หีบเครื่องแต่งกายม่วง*10+แท่ง*800+การ์ดพิเศษV6*1<br>
ผู้เล่นล็อกอินอย่างต่อเนื่องวันที่ 6:หินกายแกร่ง*100+หินรวมพลัง*100+แท่ง*900+การ์ดพิเศษV7*1<br>
ผู้เล่นล็อกอินอย่างต่อเนื่องวันที่ 7:ห่อหินตีบวก*10+แท่ง*1000+การ์ดพิเศษV8*1<br>